Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Sprzątanie świata

W dniu 17 września odbyła się w naszej gminie ogólnopolska akcja Sprzątanie świata,  pod tegorocznym hasłem "Wyprawa-Poprawa". Nauczyciel Pan Marek Wolak ze swoją klasą sprzątali w tym dniu okolice kościoła parafialnego w Jeżowem, parking i przystanek w centrum i spotkali Wójta naszej Gminy Marka Stępaka wracającego ze swoim Zastępcą i Sekretarzem ze 102 urodzin Pani Zofii Dzieńkowskiej. Radość z tego spotkania u dzieci była wyjątkowo spontaniczna 

Edward Chaber

22 września 2015
Czytaj więcej o: Sprzątanie świata

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, które odbyło się 10 czerwca br. poświęcone było wstępnej prognozie wielkości makroekonomicznych przyjętych do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2016, propozycji weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych, a także propozycji weryfikacji kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej.

Zgodnie z propozycją strony rządowej podwyższenie kryterium dochodowego rozłożone będzie na dwa etapy.

I etap - od 1 listopada 2015 r.:
· kryterium ogólne – 674 zł (wzrost o 100 zł),
· kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł (wzrost o 100 zł).

II etap - od 1 listopada 2017 r.:
· kryterium ogólne – 754 zł (wzrost o 80 zł),
· kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 844 zł (wzrost o 80 zł).

W trzech etapach, począwszy od 1 listopada 2015 r., będą rosły kwoty związane z podstawowym świadczeniem rodzinnym, jakim jest zasiłek rodzinny:
· 89 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 12 zł),
· 118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 12 zł),
· 129 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 14 zł).
od 1 listopada 2016:
· 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 6 zł),
· 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),
· 135 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 6 zł,).
od 1 listopada 2017:
· 100 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 5 zł),
· 130 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),
· 140 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 5 zł).

Trzyetapowemu procesowi wzrostu wysokości świadczeń będą podlegały również niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego. Kwoty pozostałych świadczeń rodzinnych podlegających ustawowej weryfikacji.

Proponuje się podwyższenie od 1 listopada 2015 r.:
- dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
-- do 5. roku życia – do kwoty 80 zł, (wzrost o 20 zł),
-- powyżej 5. roku życia – 100 zł; (wzrost o 20 zł),
- dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
-- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 105 zł (wzrost o 15 zł),
-- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 63 zł (wzrost o 13 zł);
- dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 90 zł (wzrost o 10 zł);
- dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 185 zł nie więcej niż 370 zł/265 zł nie więcej niż 530 zł (wzrost o 15 zł) (265 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).
od 1 listopada 2016 r.:
- dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
-- do 5. roku życia – do kwoty 90 zł, (wzrost o 10 zł),
-- powyżej 5. roku życia – 110 zł; (wzrost o 10 zł),
- dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
-- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 113 zł (wzrost o 8 zł),
-- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 69 zł (wzrost o 6 zł);
- dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 95 zł (wzrost o 5 zł);
- dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 193 zł nie więcej niż 386 zł/273 zł nie więcej niż 546 zł (wzrost o 8 zł) (273 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

od 1 listopada 2017 r.:
- dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
-- do 5. roku życia – do kwoty 100 zł, (wzrost o 10 zł),
-- powyżej 5. roku życia – 120 zł; (wzrost o 10 zł),
- dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
-- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 120 zł (wzrost o 7 zł),
-- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 75 zł (wzrost o 6 zł);
- dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 100 zł (wzrost o 5 zł);
- dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 200 zł nie więcej niż 400 zł/280 zł nie więcej niż 560 zł (wzrost o 7 zł) (280 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Nie proponuje się zmiany wysokości pozostałych świadczeń rodzinnych, tj.:
- dodatku z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł;
- dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł;
- dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;
- zasiłku pielęgnacyjnego – 153 zł;
- specjalnego zasiłku opiekuńczego – 520 zł;
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000 zł.

Okresowej weryfikacji nie podlega, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, kwota świadczenia pielęgnacyjnego, którego zmiany wysokości uregulowano według odrębnych zasad.

Przedstawione propozycje weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna mają najszerszy zakres spośród wszystkich dotychczas przeprowadzonych weryfikacji. Nigdy w przeszłości nie wzrosły tak znacząco kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych, jak i kwoty samych świadczeń rodzinnych.

W 2015 r. przypada także kolejna weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń pieniężnych. Zgodnie z propozycją rządową kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wyniosłyby dla:
· osoby samotnie gospodarującej – w wysokości nieprzekraczającej 634zł, wzrost o 92 zł w porównaniu do obecnie obowiązującej wartości to jest 542 zł,
· osoby w rodzinie – w wysokości nieprzekraczającej 514zł, wzrost o 58 zł w porównaniu do obecnie obowiązującej wartości to jest 456 zł.

Jednocześnie podwyższone zostaną wymienione poniżej świadczenia:
· kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
· minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauka języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą z 531 zł na 606 zł;
· maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą z 1 260 zł na 1 335 zł;
· maksymalna kwota zasiłku stałego z 529 zł na 604 zł.
· wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.
Źródło: www.mpips.gov.pl

Anna Kobylarz

 

 

21 września 2015
Czytaj więcej o: Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Nowe świadczenia rodzicielskie od 1 stycznia 2016 r.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Istotne dla osób uprawnionych do ww. zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego jest także, iż od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto tych świadczeń nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł. miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Źródło: www.mpips.gov.pl
Anna Kobylarz

 

20 września 2015
Czytaj więcej o: Nowe świadczenia rodzicielskie od 1 stycznia 2016 r.

Fortepian w szkole muzycznej

Rozwija się utworzona Uchwałą Nr XX/136/2012 Rady Gminy Jeżowe z dnia 17 lipca 2012 r Samorządowa Szkoła Muzyczna w Jeżowem – od tego roku szkolnego ma już swojego stałego, wyłonionego w konkursie, dyrektora - Pana Marka Sękiela. Siedzibą szkoły jest wydzielona część w budynku Publicznego Gimnazjum w Jeżowem, a Szkoła jest samodzielnym podmiotem oświatowym.

Wielkim zwolennikiem powstania takiej szkoły w Jeżowem był obecny Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, który jeszcze jako radny Rady Gminy Jeżowe domagał się jej powstania i przekonywał do tego pomysłu pozostałych radnych jak i ówczesne władze gminy. Mocno akcentował konieczność jej powstania we własnej poprzedniej kampanii wyborczej. Argumentacja okazała się skuteczna i szkoła powstała. Ta postawa wójta motywowana i potrzebami środowiska i mocnym akcentowaniem w swojej działalności potrzeby kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży wokół kardynalnych wartości, które tworzyły i tworzą polską historię, tradycję i kulturę przekłada się też na konkretne decyzje.
Jeszcze w czerwcu tego roku wójt zwrócił się z prośbą do Rady Gminy, by zabezpieczyć środki na konieczną adaptację pomieszczeń gimnazjum na potrzeby szkoły muzycznej. Radni podjęli te korzystne dla szkoły decyzje i podjęli uchwałę 20 czerwca tego roku o przeznaczeniu prawie 38.000 zł na prace remontowo-adaptacyjne, które trwały w okresie wakacyjnym.
Na początku września dla szkoły muzycznej za 38 tys.zł został zakupiony najważniejszy i najpiękniejszy instrument – fortepian marki Yamaha wzbogacając bazę instrumentów, na których uczą się uczniowie szkoły. Sporą częścią tej bazy są instrumenty prywatne uczniów jak i instrumenty wypożyczane.

Szkoła w tej chwili po dokonanych adaptacjach posiada 6 pomieszczeń przystosowanych do nauki gry na instrumentach, które jeszcze w tym roku zostaną przystosowane pod względem akustycznym.

Kadrę szkoły stanowi 16 pracowników dydaktycznych, którzy uczą gry na następujących instrumentach:
fortepian
skrzypce
altówka
wiolonczela
akordeon
gitara
I w klasie instrumentów dętych:
flet
klarnet
saksofon
trąbka

Te zajęcia nauki gry na w/w instrumentach są prowadzone metodą praktyki indywidualnej z uczniem. Oprócz tych zajęć prowadzone są także lekcje teoretyczne w poszczególnych klasach.

Ten rok szkolny dla szkoły będzie rokiem wyjątkowym, ponieważ jest to już czwarty rok jej działalności i w tym roku 2015/16 szkołę ukończą pierwsi absolwenci.

Edward Chaber

 

19 września 2015
Czytaj więcej o: Fortepian w szkole muzycznej

Delegacja z Gminy Jeżowe w Sulisławicach

W dniu 27 września w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach w ramach IX już diecezjalnej pielgrzymki modlili się samorządowcy i strażacy z diecezji sandomierskiej. Byli wśród nich parlamentarzyści, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, około 40 pocztów sztandarowych lokalnych straży pożarnych liczne delegacje z gmin w tym także 11 osób z naszej gminy. Delegacji samorządowców i strażaków przewodniczył Zastępca Wójta Gminy Jeżowe Stanisław Szot. Oprawę artystyczną przygotowała Orkiestra Dęta "Echo Gór" z Kasiny Małej znana między innymi z artystycznego udziału w pielgrzymkach papieża św.Jana Pawła II do Polski

Edward Chaber

 

18 września 2015
Czytaj więcej o: Delegacja z Gminy Jeżowe w Sulisławicach